CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 131, 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 131, 132 VBT toán 9 tập 2. Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định, ta được một hình trụ. Biết rằng BC = 3 cm; AB = 6 cm. Diện tích xung quanh của một hình trụ bằng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352 xăng-ti-mét vuông. Khi đó chiều cao của hình trụ là...

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả vào những ô trống (...) của bảng sau...

Xem lời giải

Bài 3 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 xăng-ti-mét vuông. Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = a). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được được hình trụ có thể tích V1; quanh BC thì được hình trụ có thể tích V2...

Xem lời giải

Bài 5 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Người ta nhúng hoàn toàn một tượng đá nhỉ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ. Diện tích đáy của lọ thủy tinh là 12,8 xăng-ti-mét vuông. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5 mm...

Xem lời giải

Bài 6 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 134 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả những ô trống (...) trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 7 trang 135 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 135 VBT toán 9 tập 2. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng một hình trụ với độ dài 30 m. Dung tích của đường ống nói trên là 1800000...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 135, 136 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 135, 136 VBT toán 9 tập 2. Khi quay hình tam giác vuông ABC một vòng quanh cạnh góc vuông AB cố định, ta được một hình nón. Biết rằng AB = 4cm; AC = 3cm...

Xem lời giải

Bài 8 trang 136 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 136 VBT toán 9 tập 2. Một hình nón được đặt vào bên trong một hình lập phương như hình 72 (cạnh của hình lập phương bằng 1). Hãy tính a) Bán kính đáy của hình nón...

Xem lời giải

Bài 9 trang 136 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 136 VBT toán 9 tập 2. Cắt mặt xung quanh của hình nón theo một đường sinh và trải phẳng ra thành một hình quạt. Biết bán kính hình quạt tròn bằng độ dài đường sinh...

Xem lời giải

Bài 10 trang 137 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 137 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau...

Xem lời giải

Bài 11 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 138 VBT toán 9 tập 2. Cái mũ của chú hề với các đường kính cho theo hình 74. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa)...

Xem lời giải

Bài 12 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 138 VBT toán 9 tập 2. Hình 75 cho ta hình ảnh của một cái đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA = OB). Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 139 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 139 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau...

Xem lời giải

Bài 14 trang 139 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 139 VBT toán 9 tập 2. Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho ở hình 76. Hãy tính: a) Thể tích của dụng cụ này...

Xem lời giải

Bài 15 trang 140 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 140 VBT toán 9 tập 2. Một cái xô bằng inốc có dạng hình nón cụt đựng hóa chất, có các kích thước cho ở hình 77 (đơn vị: cm). a) Hãy tính diện tích xung quanh của xô...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 141 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 141 VBT toán 9 tập 2. Khi quay nửa đường tròn, bán kính R = 12,5 cm một vòng quanh đường kính AB cố định, ta được một mặt cầu. Diện tích mặt cầu đó là...

Xem lời giải

Bài 16 trang 141 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 141 VBT toán 9 tập 2. Nếu thể tích của một hình cầu là 113 1/7 xăng-ti-mét khối thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó (lấy pi = 22/7)...

Xem lời giải

Bài 17 trang 142 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 142 VBT toán 9 tập 2. Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy là r, chiều cao 2r (đơn vị: cm). Người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu như hình 79. Hãy tính diện tích bề mặt...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất