CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5,6 VBT toán 9 tập 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ thức dạng ax+by=c...

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 9 tập 2. Trong các cặp số (-2;1); (0;2); (-1;0); (1,5;3) và (4;-3) cặp số nào...

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 2 trang 7, 8 VBT toán 9 tập 2. Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 3 trang 8 VBT toán 9 tập 2.Cho hai phương trình x + 2y = 4 và x – y = 1. Vẽ hai đường thẳng...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 9, 10 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Phần câu hỏi bài 2 trang 9, 10 VBT toán 9 tập 2.Cho hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 4 trang 10 VBT toán 9 tập 2. Không cần vẽ hình, hãy cho biết nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao...

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 5 trang 11 VBT toán 9 tập 2. Đoán nhận số nghiệm của các hệ phương trình sau bằng hình học...

Xem lời giải

Bài 6 trang 12 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 6 trang 12 VBT toán 9 tập 2.Cho hai phương trình 2x + y = 4 và 3x + 2y = 5...

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 7 trang 12 VBT toán 9 tập 2. Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao...

Xem lời giải

Bài 8 trang 13 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 8 trang 13 VBT toán 9 tập 2.Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao...

Xem lời giải

Bài 9 trang 13 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 9 trang 13 VBT toán 9 tập 2. Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 14 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 10 trang 14 VBT toán 9 tập 2.Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế...

Xem lời giải

Bài 11 trang 15 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 11 trang 15 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế...

Xem lời giải

Bài 12 trang 15 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 12 trang 15 VBT toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 13 trang 16 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 13 trang 16 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế...

Xem lời giải

Bài 14 trang 18 Vở bài tập toán 9 Tập 2

Giải Bài 14 trang 18 VBT toán 9 Tập 2. Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 15 trang 19 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 15 trang 19 VBT toán 9 tập 2.Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 20 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 16 trang 20 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số...

Xem lời giải

Bài 17 trang 21 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 17 trang 21 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số...

Xem lời giải

Bài 18 trang 22 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 18 trang 22 VBT toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình sau...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất