Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu
Phần câu hỏi bài 7 trang 132, 133 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 7 trang 132, 133 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn (O ; 6cm) và (O’ ; 4cm)...

Xem lời giải

Bài 28 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 133 VBT toán 9 tập 1. Trên hình 88, hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A, ba điểm C, A, D thẳng hàng. Chứng minh rằng OC // O’D...

Xem lời giải

Bài 29 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 134 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn (O ; 20cm) và (O’ ; 15cm) cắt nhau tại A và B...

Xem lời giải

Bài 30 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 134 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O), đường kính AB = 25cm. Vẽ đường tròn tâ m B bán kính 15cm, cắt đường tròn (O) ở C và D...

Xem lời giải

Bài 31 trang 135 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 135 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA...

Xem lời giải

Bài 32 trang 135 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 135 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC = BD.

Xem lời giải

Bài 33 trang 136 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 136 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn (O ; 3cm) và (O’ ; 2cm) tiếp xúc ngoài tại A...

Xem lời giải

Bài 34 trang 136 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 136 VBT toán 9 tập 1. a) Tâm của các đường tròn bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn tâm O bán kính 3cm nằm trên đường nào...

Xem lời giải

Bài 35 trang 137 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 137 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A...

Xem lời giải