Trả lời vận dụng 2 trang 47 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Một cái ti vi giá 9 500 000 đồng. Tìm giá mới của nó sau khi giảm giá 15%.

b) Giá của một chiếc điện thoại sau khi đã giảm giá 25% là 800 000 đồng. Hỏi giá gốc trước khi giảm là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính giá của tivi khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá gốc

Giá của chiếc ti vi bằng giá gốc nhân với số phần trăm tính được bên trên

b) Tính giá của chiếc điện thoại khi giảm chiếm bao nhiêu phần trăm giá gốc

Giá của chiếc ti vi bằng giá gốc nhân : số phần trăm tính được bên trên.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(100\%  - 15\%  = 85\% \)

Giá của chiếc Tivi sau khi giảm giá:

\(9\,500\,000.\frac{{85}}{{100}} = 8\,075\,000\)(đồng)

b) Ta có: \(100\%  - 25\%  = 75\% \)

Giá gốc của chiếc điện thoại là:

\(800:75\%  = 800:\frac{{75}}{{100}} \approx 1\,067\,000\)đồng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu