Lý thuyết Bài toán về tỉ số phần trăm Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Bài toán về tỉ số phần trăm Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm

1. Tìm giá trị phần trăm của một số

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: \[b\,.\,\,a{\kern 1pt} \,\%  = b\,.\,\frac{a}{{100}}.\]

2. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

Muốn tìm số b khi biết a% của b là c, ta tính: \[b\, = \frac{c}{a}.\;100.\]

3. Sử dụng tỉ số phầm trăm trong thực tế

Tỉ số phần trăm thường được sử dụng trong đời sống

  •  Bài toán 1: Mua bán hàng ngày

  •  Bài toán 2: Lãi suất tín dụng

  •  Bài toán 3: Thành phần các chất trong hóa học.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu