Trả lời thực hành 1 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm giá trị 25% của 200 000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết

25% của 200 000 là: 200 000 . \(\frac{{25}}{{100}}\) = 50 000


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu