Trả lời hoạt động khám phá 3 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các số sau đây dưới dạng phân số thập phân và sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

11,34;    9,35;   - 11,34;  - 9,35.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số thập phân là phân số có mẫu số là luỹ thừa của 10.

Lời giải chi tiết

\(11,34 = \frac{{1134}}{{100}}\)           \(9,35 = \frac{{935}}{{100}}\)

\( - 11,34 = \frac{{1134}}{{100}}\)        \( - 9,35 = \frac{{ - 935}}{{100}}\).

Sắp xếp: \( - 11,34;\,\, - 9,35;\,\,9,35;\,\,11,34\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số thập phân