Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm số đối của \(\frac{{25}}{{10}}\) và viết cả hai số này dưới dạng số thập phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của số a là - a

Lời giải chi tiết

Số đối của \(\frac{{25}}{{10}}\) là \(\frac{{ - 25}}{{10}}\)

Ta có: \(\frac{{25}}{{10}} = 2,5;\,\,\frac{{ - 25}}{{10}} =  - 2,5\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Số thập phân