Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 101 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong phép thử ở HĐ1 câu b, các sự kiện sau có thể xảy ra hay không?

- Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5.

- Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

- Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, 3, 4.

Lời giải chi tiết

Trong phép thử ở câu b, hoạt động 1, các sự kiện có thể xảy ra là:

- Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5

- Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

Do các số từ 1-4 không có số nào chia hết cho 5 nên sự kiện "Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5" không thể xảy ra.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu