Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vàng bốn số chín là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên

chất có trong 100 g vàng bốn số chín.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm giá trị a% của số b, ta tính: b. a% = b.\(\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết

Khối lượng vàng nguyên chất có trong 100g vàng bốn số chín là:

100.99,99% = \(\frac{{100.99,99}}{{100}}\) = 99,99 (gam)

Đáp số: 99,99 gam


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu