Trả lời Hoạt động 1 trang 48 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2


a) Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là bao nhiêu? b) Giá vốn trung bình của các sản phẩm ở cửa hàng là 120 000 đồng và bán với giá là 170 000 đồng. Sau 2 năm sản xuất kinh doanh, để tiền lãi thu vào đủ thanh toán hết nợ với ngân hàng thì cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được bao nhiêu sản phẩm?

Đề bài

a)     Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là bao nhiêu?

b)    Giá vốn trung bình của các sản phẩm ở cửa hàng là 120 000 đồng và bán với giá là 170 000 đồng. Sau 2 năm sản xuất kinh doanh, để tiền lãi thu vào đủ thanh toán hết nợ với ngân hàng thì cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được bao nhiêu sản phẩm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)     Với số tiền vay ban đầu là x, lãi suất a%

Sau năm thứ 1: số tiền cả gốc cả lãi là x + x. a%

Sau năm thứ 2: số tiền cả gốc cả lãi là (x + x. a%) + (x+ x.a%).a%

b)    + Tính số tiền lãi trên 1 sản phẩm

+ Số sản phẩm = Tổng số tiền cần : số tiền lãi trên 1 sản phẩm

Lời giải chi tiết

Số tiền bác Lan lãi trên 1 sản phẩm là: 170 000 – 120 000 = 50 000 (đồng)

  • Với ngân hàng A:

a)     Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là: 200 + 200. 10% = 220 (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

220 + 220.10% = 242 (triệu đồng)

b)    Số sản phẩm  cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

242 000 000 : 50 000 = 4840 (sản phẩm)

  • Với ngân hàng B:

a)     Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là: 200 + 200. 9,5% = 219 (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

219 + 219.9,5% = 239,805 (triệu đồng)

b)    Số sản phẩm  cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

239 805 000 : 50 000 = 4796,1 (sản phẩm)

  • Với ngân hàng C:

a)     Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là: 200 + 200. 9% = 218 (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

218 +218.9% = 237,62 (triệu đồng)

Số sản phẩm  cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

237 620 000 : 50 000 = 4752,4 (sản phẩm)

  • Với ngân hàng D:

a)     Sau 1 năm, tiền gốc và lãi là: 200 + 200. 8,5% = 217 (triệu đồng)

Sau 2 năm, bác Lan phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc cả lãi là:

217+ 217.8,5% = 235,445 (triệu đồng)

b)    Số sản phẩm  cửa hàng phải sản xuất và tiêu thụ được là:

235 445 000 : 50 000 = 4708,9 (sản phẩm)


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí