Lý thuyết Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

1. Đoạn thẳng

Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa giữa A và B.

Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.

Hai điểm A, B gọi là hai đầu mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB.

2. Độ dài đoạn thẳng

Nhận xét:

     -  Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số dương.

     -   Độ dài đoạn thẳng AB còn gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B.

     -  Nếu hai điểm trùng nhau thì khoảng cách giữa chúng bằng 0.

3. So sánh hai đoạn thẳng

Ta so sánh hai đoạn thẳng bằng cách so sánh độ dài của chúng.

4. Một số dụng cụ đo độ dài

Một số dụng cụ đo độ dài, đo khoảng cách trong thực tiễn: thước cuộn, thước xếp, thước dây.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu