Giải bài 8 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Một người góp vốn với một số người bạn để kinh doanh. Trong ba tháng đầu người đó dùng phân số để tính tiền lãi và nhận được kết quả như sau: - Tháng thứ nhất lãi được - 7/4 triệu đồng. - Tháng thứ hai lãi được 2/5 tiền lãi của tháng thứ nhất. - Tháng thứ ba, người đó lãi được 25/8 triệu đồng. a) Phân số - 7/4 chỉ số tiền lãi (triệu đồng) ở tháng thứ nhất cho biết việc kinh doanh ở tháng thứ nhất thuận lợi hay không thuận lợi? b) Tính số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kin

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một người góp vốn với một số người bạn để kinh doanh. Trong ba tháng đầu người đó dùng phân số để tính tiền lãi và nhận được kết quả như sau:

- Tháng thứ nhất lãi được \(\frac{{ - 7}}{4}\)triệu đồng.

- Tháng thứ hai lãi được \(\frac{2}{5}\)tiền lãi của tháng thứ nhất.

- Tháng thứ ba, người đó lãi được \(\frac{{25}}{8}\) triệu đồng.

a) Phân số \(\frac{{ - 7}}{4}\) chỉ số tiền lãi (triệu đồng) ở tháng thứ nhất cho biết việc kinh doanh ở tháng thứ nhất thuận lợi hay không thuận lợi?

b) Tính số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kinh doanh.

Câu a

a) Phân số \(\frac{{ - 7}}{4}\) chỉ số tiền lãi (triệu đồng) ở tháng thứ nhất cho biết việc kinh doanh ở tháng thứ nhất thuận lợi hay không thuận lợi?

Lời giải chi tiết:

a) Vì \(\frac{{ - 7}}{4} < 0\)nên phân số \(\frac{{ - 7}}{4}\) chỉ số tiền lãi (triệu đồng) ở tháng thứ nhất cho biết thực chất tháng đầu đã lỗ, nghĩa là tháng thứ nhất kinh doanh không thuận lợi.

Câu b

b) Tính số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kinh doanh.

Phương pháp giải:

b)

Bước 1: Tìm số tiền lãi người đó nhận được ở tháng thứ hai.

Bước 2: Tính tổng số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kinh doanh.

Lời giải chi tiết:

b) Số tiền lãi người đó nhận được ở tháng thứ hai là:

\(\frac{2}{5}.\frac{{ - 7}}{4} = \frac{{ - 7}}{{10}}\)(triệu đồng)

Vậy tổng số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kinh doanh là:

\(\frac{{ - 7}}{4} + \frac{{ - 7}}{{10}} + \frac{{25}}{8} = \frac{{27}}{{40}}\)( triệu đồng) \( = \frac{{27}}{{40}}.1\;000\;000\)(đồng) \( = 675\;000\) (đồng)

Vậy số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kinh doanh là 675 000 đồng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu