Giải bài 1 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: \(\frac{{15}}{4};\frac{{ - 5}}{2}; - 3\,;3\frac{4}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Phân loại các phân số dương và phân số âm.

Bước 2: Trong cùng một nhóm, đổi hết các số ra phân số có cùng một mẫu rồi so sánh tử số.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}0 < \frac{{15}}{4} = \frac{{75}}{{20}} < \frac{{76}}{{20}} = \frac{{19}}{5} = 3\frac{4}{5};\\0 > \frac{{ - 5}}{2} > \frac{{ - 6}}{2} =  - 3\,;\\ \Rightarrow  - 3 < \frac{{ - 5}}{2} < \frac{{15}}{4}\, < 3\frac{4}{5}\end{array}\)

Nên theo thứ tự tăng dần: \( - 3\,;\frac{{ - 5}}{2};\frac{{15}}{4};3\frac{4}{5}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu