Giải bài 5 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một túi kẹo có 35 chiếc. Các viên kẹo trong túi giống nhau nhưng được bọc bằng hai loại giấy có màu khác nhau: đỏ và vàng. Số kẹo bọc giấy màu đỏ chiếm \(\frac{3}{5}\) số kẹo trong túi. Diện tích mỗi tờ giấy bọc một cái kẹo cùng bằng 80 \(c{m^2}\). Tính diện tích mỗi loại giấy dùng để gói kẹo trong một túi kẹo đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số kẹo bọc giấy màu đỏ, bằng \(\frac{3}{5}\) của 35 chiếc.

Bước 2: Tính số kẹo bọc giấy màu vàng.

Bước 3: Tính diện tích mỗi loại giấy bọc, bằng tích của 80 và số kẹo bọc màu tương ứng.

Lời giải chi tiết

Số kẹo bọc giấy màu đỏ là:

\(\frac{3}{5}.35 = 21\)(chiếc)

Số kẹo bọc giấy màu vàng là:

\(35 - 21 = 14\)(chiếc)

Diện tích giấy bọc màu đỏ cần dùng là:

\(21.80 = 1680\;\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích giấy bọc màu vàng cần dùng là:

\(14.80 = 1120\;\left( {c{m^2}} \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu