Giải Bài 7.41 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 2017, 2018, 2019 lần lượt là khoảng 5,82 triệu tấn; 6,12 triệu tấn và 6,37 triệu tấn. Em hãy cho biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 và so với năm 2017 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tỉ số phần trăm sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 so với năm 2018 và 2017

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 so với năm 2018 là:

\(\frac{{6,37}}{{6,12}}.100\%  = 104,1\% \)

Nên tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 tăng 4,1% so với năm 2018

Tỉ số phần trăm sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 so với năm 2018 là:

\(\frac{{6,37}}{{5,82}}.100\%  = 109,5\)%

Nên tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 tăng 9,5% so với năm 2018

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu