Giải bài 6 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Giải thích tại sao:

a) \(\frac{{2018}}{{2019}} \ne \frac{{2020}}{{2021}}\)

b) \(\frac{{ - 20182019}}{{20192020}} \ne \frac{{20192020}}{{ - 20202021}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(a.d = b.c\) thì \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) ( với \(a,b,c,d \ne 0\))

Lời giải chi tiết

a) Dễ thấy \(2018.2021 \ne 2019.2020\) nên \(\frac{{2018}}{{2019}} \ne \frac{{2020}}{{2021}}\)

b) Dễ thấy \(( - 20182019).( - 20202021) \ne 20192020.\;20192020\) vì  một tích là số chẵn, còn một tích là số lẻ nên \(\frac{{ - 20182019}}{{20192020}} \ne \frac{{20192020}}{{ - 20202021}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu