Giải bài 1 trang 8 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các phân số sau:

a) Âm mười bảy phần bốn mươi hai;

b) Ba mươi ba phần âm bảy mươi chín;

c) Ba trăm linh chín phần một nghìn linh một;

d) Âm bốn mươi tám phần âm hai mươi ba.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số \(\frac{a}{b}\) đọc là a phần b.

Lời giải chi tiết

a)\(\frac{{ - 17}}{{42}}\);

b) \(\frac{{33}}{{ - 79}}\);

c)\(\frac{{309}}{{1001}}\);

d)\(\frac{{ - 48}}{{ - 23}}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu