Giải bài 5 trang 8 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Điền số nguyên thích hợp vào ô trống:

a) \(\frac{{ - 12}}{{44}} = \frac{3}{?}\);

b) \(\frac{{25}}{{ - 45}} = \frac{?}{{63}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Quy về bài toán tìm x, biết \(( - 12).\,x = 3.\,44\)

b) Quy về bài toán tìm x, biết \(25.63 = x.( - 45)\).

Lời giải chi tiết

a) Quy về bài toán tìm x, biết \(( - 12).\,x = 3.\,44\)

\(\begin{array}{l}( - 12).\,x = 132\\x = 132:( - 12)\\x =  - 11\end{array}\)

b) Quy về bài toán tìm x, biết \(25.63 = x.( - 45)\)

\(\begin{array}{l}x.( - 45) = 25.63\\x.( - 45) = 1575\\x = 1575:( - 45)\\x =  - 35\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu