Giải bài 3 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân: -9%; 59%; -542%

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Viết các tỉ số phần trăm về dạng phân số thập phân.

Bước 2: Viết các phân số thập phân dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết

Ta có:

 \(\begin{array}{l} - 9\%  =  - \frac{9}{{100}} =  - 0,09;{\rm{ }}\\59\%  = \frac{{59}}{{100}} = 0,59;\\ - 542\%  =  - \frac{{542}}{{100}} =  - 5,42.\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu