Giải bài 2 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm: \(\frac{3}{{10}};\;\frac{4}{5};\;\frac{{30}}{8}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Viết các phân số dưới dạng phân số có mẫu là 100.

Bước 2: Thêm kí hiệu % vào sau tử số của phân số mới.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{3}{{10}} = \frac{{30}}{{100}} = 30\% ;\;\\\frac{4}{5} = \frac{{80}}{{100}} = 20\% ;\\\frac{{30}}{8} = \frac{{375}}{{100}} = 375\% .\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu