Giải bài 3 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tính nhanh:

a) \(( - 124,5) + ( - 6,24 + 124,5)\);

b) \(( - 55,8) + \left[ {17,8 + ( - 1,25)} \right]\)

c) \(\left[ {\left( { - 24,2} \right) + 4,525} \right] + \left[ {11,2 + ( - 3,525)} \right];\)

d) \(\left[ {\left( { - 25,68} \right) + ( - 2,12)} \right]:(0,2\;.\;8)\;.\;0,8;\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối một cách hợp lý.

Lời giải chi tiết

a)

 \(\begin{array}{l}( - 124,5) + ( - 6,24 + 124,5) = ( - 124,5) + ( - 6,24) + 124,5\\ = \left[ {( - 124,5) + 124,5} \right] + ( - 6,24) = 0 + ( - 6,24) =  - 6,24.\end{array}\)

b)

 \(\begin{array}{l}( - 55,8) + \left[ {17,8 + ( - 1,25)} \right] = ( - 55,8) + 17,8 + ( - 1,25)\\ = \left[ {( - 55,8) + 17,8} \right] + ( - 1,25) =  - 38 + ( - 1,25) =  - 39,25.\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\left[ {\left( { - 24,2} \right) + 4,525} \right] + \left[ {11,2 + ( - 3,525)} \right] = \left( { - 24,2} \right) + 4,525 + 11,2 + ( - 3,525)\\ = \left[ {\left( { - 24,2} \right) + 11,2} \right] + \left[ {4,525 + ( - 3,525)} \right] = ( - 13) + 1 =  - 12;\end{array}\)

d)

\(\begin{array}{l}\left[ {\left( { - 25,68} \right) + ( - 2,12)} \right]:(0,2\;.\;8)\;.\;0,8 = ( - 27,8):1,6\;.\;0,8\\ = ( - 27,8):2:0,8\;.\;0,8 = ( - 27,8):2 =  - 13,9;\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu