Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Câu 1: Giá trị của \(\lim \dfrac{1}{{{n^k}}}\,(k \in {\mathbb{N}^*})\)bằng

A.0                 B. 2

C. 4               D. 5

Câu 2: Giá trị đúng của \(\lim ({3^n} - {5^n})\) là:

A. \( + \infty \)           B. \( - \infty \)

C. 2                 D. -2

Câu 3: Giá trị của \(\lim \dfrac{{{{\sin }^2}n}}{{n + 2}}\)bằng

A.0                 B. 3

C. 5                D. 8

Câu 4: Tính giới hạn của dãy số  \({u_n} = q + 2{q^2} + ... + n{q^n};\,\,\left| q \right| < 1\)

A. \( + \infty \)                    B. \( - \infty \)

C. \(\dfrac{q}{{{{(1 - q)}^2}}}\)            D. \(\dfrac{q}{{{{(1 + q)}^2}}}\)

Câu 5: Giá trị của \(\lim (2n + 1)\)bằng

A. \( + \infty \)                  B. \( - \infty \)

C. 0                       D. 1

Câu 6: Tính \(\lim (\sqrt {4{n^2} + n + 1}  - 2n)\)

A. \( + \infty \)                  B. \( - \infty \)

C. 3                      D. \(\dfrac{1}{4}\)

Câu 7: Giá trị của \(A = \lim \dfrac{{n - 2\sqrt n }}{{2n}}\) bằng

A. \( + \infty \)                   B. \( - \infty \)

C. \(\dfrac{1}{2}\)                      D. 1

Câu 8: Giá trị của \(A = \lim \dfrac{{{{(2{n^2} + 1)}^4}{{(n + 2)}^9}}}{{{n^{17}} + 1}}\) bằng

A. \( + \infty \)               B. \( - \infty \)

C. 16                  D. 1                  

Câu 9: Tính giới hạn của dãy số \({u_n} = \dfrac{{(n + 1)\sqrt {{1^3} + {2^3} + ... + {n^3}} }}{{3{n^3} + n + 2}}\)

A. \( + \infty \)                 B. \( - \infty \)

C. \(\dfrac{1}{9}\)                    D. 1

Câu 10: Tính giới hạn: \(\lim \left[ {\dfrac{1}{{1.3}} + \dfrac{1}{{2.4}} + ... + \dfrac{1}{{n(n + 2)}}} \right]\)

A.1                     B.0

C. \(\dfrac{2}{3}\)                  D. \(\dfrac{3}{4}\)

Lời giải chi tiết

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

C

A

D

C

C

C

D

Câu 1: Đáp án A

 \(\lim \dfrac{1}{{{n^k}}} = \lim \left( {\dfrac{1}{n}.\dfrac{1}{{{n^{k - 1}}}}} \right) = 0\,(k \in {\mathbb{N}^*})\)

Câu 2: Đáp án B

 \(\lim ({3^n} - {5^n}) = \lim {5^n}\left( {{{\left( {\dfrac{3}{5}} \right)}^n} - 1} \right) =  - \infty \)

Vì \(\lim {5^n} =  + \infty \)       \(\lim \left( {{{\left( {\dfrac{3}{5}} \right)}^n} - 1} \right) =  - 1\)

Câu 3: Đáp án A

\(\begin{array}{l}\lim \dfrac{{{{\sin }^2}n}}{{n + 2}}\\ - 1 \le {\sin ^2}n \le 1 \Rightarrow \dfrac{{ - 1}}{{n + 2}} \le {\sin ^2}n \le \dfrac{1}{{n + 2}}\\\lim \dfrac{{ - 1}}{{n + 2}} = \lim \dfrac{{n\left( { - \dfrac{1}{n}} \right)}}{{n\left( {1 + \dfrac{2}{n}} \right)}} = \lim \dfrac{{\left( { - \dfrac{1}{n}} \right)}}{{\left( {1 + \dfrac{2}{n}} \right)}} = 0\\\lim \dfrac{1}{{n + 2}} = 0\end{array}\)\( \Rightarrow \lim \dfrac{{{{\sin }^2}n}}{{n + 2}} = 0\)

Câu 4: Đáp án C

Ta có \(\begin{array}{l}{u_n} - q{u_n} = q + {q^2} + {q^3} + ... + {q^n} - n{q^{n + 1}}\\\left( {1 - q} \right){u_n} = q\dfrac{{1 - {q^n}}}{{1 - q}} - n{q^{n + 1}}\\ \Rightarrow \lim {u_n} = \dfrac{q}{{{{\left( {1 - q} \right)}^2}}}\end{array}\)

Câu 5: Đáp án A

\(\lim (2n + 1) = \lim n(2 + \dfrac{1}{n}) =  + \infty \)      

Câu 6: Đáp án D

\(\begin{array}{l}\lim (\sqrt {4{n^2} + n + 1}  - 2n)\\ = \lim \dfrac{{n + 1}}{{\sqrt {4{n^2} + n + 1}  + 2n}}\\ = \lim \dfrac{{n\left( {1 + \dfrac{1}{n}} \right)}}{{n\left( {\sqrt {4 + \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{{{n^2}}}}  + 2} \right)}}\\ = \lim \dfrac{{\left( {1 + \dfrac{1}{n}} \right)}}{{\left( {\sqrt {4 + \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{{{n^2}}}}  + 2} \right)}} = \dfrac{1}{4}\end{array}\)

Câu 7: Đáp án C

\(\begin{array}{l}A = \lim \dfrac{{n - 2\sqrt n }}{{2n}} = \lim \dfrac{{n\left( {1 - \dfrac{2}{{\sqrt n }}} \right)}}{{2n}}\\ = \lim \dfrac{{\left( {1 - \dfrac{2}{{\sqrt n }}} \right)}}{2} = \dfrac{1}{2}\end{array}\)  

Câu 8: Đáp án C

\(\begin{array}{l}A = \lim \dfrac{{{n^8}{{(2 + \dfrac{1}{{{n^2}}})}^4}.{n^9}{{(1 + \dfrac{2}{n})}^9}}}{{{n^{17}}\left( {1 + \dfrac{1}{{{n^{17}}}}} \right)}}\\ = \lim \dfrac{{{{(2 + \dfrac{1}{{{n^2}}})}^4}{{(1 + \dfrac{2}{n})}^9}}}{{\left( {1 + \dfrac{1}{{{n^{17}}}}} \right)}} = 16\end{array}\)

Câu 9: Đáp án C

\(\begin{array}{l}{1^3} + {2^3} + ... + {n^3} = {\left[ {\dfrac{{n\left( {n + 1} \right)}}{3}} \right]^2}\\{u_n} = \dfrac{{n\left( {n + 1} \right)}}{{3\left( {3{n^3} + n + 3} \right)}} \Rightarrow \lim {u_n} = \dfrac{1}{9}\end{array}\)

Câu 10: Đáp án D

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Đại số  và Giải tích 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11

Xem chi tiết
Lý thuyết cấp số cộng Lý thuyết cấp số cộng

1. Định nghĩa

Xem chi tiết
Lý thuyết phép vị tự Lý thuyết phép vị tự

Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó Khi k=1, phép vị tự là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 35 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó

Xem chi tiết
Lý thuyết hàm số lượng giác Lý thuyết hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng