Chương 1: Hàm số lượng giác phương trình lượng giác

Bình chọn:
3.8 trên 33 phiếu
Bài 1.21 trang 25 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.21 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.21 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sin3x...

Xem chi tiết

Bài 1.22 trang 25 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.22 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.22 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cos...

Xem chi tiết

Bài 1.23 trang 25 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.23 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.23 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình tan...

Xem chi tiết

Bài 1.24 trang 25 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.24 trang 25 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.24 trang 25 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm lớn nhất của phương trình sin...

Xem chi tiết

Bài 1.25 trang 37 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.25 trang 37 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.25 trang 37 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 1.26 trang 37 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.26 trang 37 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.26 trang 37 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 1.27 trang 37 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.27 trang 37 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.27 trang 37 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 1.28 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.28 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.28 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 1.29 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.29 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.29 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 1.30 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.30 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.30 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 1.31 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.31 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.31 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem chi tiết

Bài 1.32 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.32 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.32 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 1.33 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.33 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.33 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 1.34 trang 38 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.34 trang 38 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.34 trang 38 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho phương trình 4cos...

Xem chi tiết

Bài 1.35 trang 39 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.35 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.35 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình cos...

Xem chi tiết

Bài 1.36 trang 39 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.36 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.36 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết

Bài 1.37 trang 39 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.37 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.37 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết

Bài 1.38 trang 39 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.38 trang 39 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.38 trang 39 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho phương trình...

Xem chi tiết

Bài 1.39 trang 40 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.39 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.39 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số...

Xem chi tiết

Bài 1.40 trang 40 SBT đại số và giải tích 11 Bài 1.40 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.40 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài