Trả lời thực hành 1 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tính tỉ số của hai đại lượng được cho trong các trường hợp sau:

a) \(\frac{3}{4}m\) và \(25\,cm\);     b) \(30\) phút và \(\frac{2}{3}\) giờ.

d) \(0,4\,kg\) và \(340g\)   d) \(\frac{2}{5}\,m\) và \(\frac{3}{4}\,m\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số của hai số a và b là \(\frac{a}{b}\)

Chú ý đổi các đại lượng về cùng đơn vị đo.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{3}{4}:\frac{1}{4} = 3\)

b) \(\frac{1}{2}:\frac{2}{3} = \frac{1}{3}\)

c) \(400:340 = \frac{{400}}{{340}} = \frac{{20}}{{17}}\)

d) \(\frac{2}{5}:\frac{3}{4} = \frac{8}{{15}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu