Trả lời Luyện tập 2 trang 79,80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Biểu đồ cột ở hình 9.9 cho biết tốc độ tối đa của một số loài động vật (đơn vị là dặm/giờ; dặm (mile) là một đơn vị đo độ dài; 1 dặm=1,609km).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LT 2

Biểu đồ cột ở hình 9.9 cho biết tốc độ tối đa của một số loài động vật (đơn vị là dặm/giờ; dặm (mile) là một đơn vị đo độ dài; 1 dặm=1,609km).

a) Trong các nhận xét dưới dây, nhận xét nào phù hợp với thông tin từ biểu đồ? Vì sao?

Phương pháp giải:

- Tốc độ của động vật bằng số ghi trên đầu của mỗi cột động vật.

- Động vật có tốc độ lớn nhất thì chạy nhanh nhất.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét “Nai chạy nhanh nhất” phù hợp vì tốc độ của nai là lớn nhất bằng 45 dặm/giờ.

Tốc độ tối đa của sóc là 12 dặm/giờ và đây là tốc độ nhỏ nhất trong các cột hình chữ nhật trên biểu đồ. Vậy nhận xét của bạn Pi không phù hợp.

Tốc độ tối đa của thỏ là 35 dặm/giờ và của sóc là 12 dặm/giờ. Như vậy tốc độ của thỏ gấp \(\frac{{35}}{{12}}\) lần tốc độ của sóc, ta ước lượng phân số này gần bằng 3 lần. Vậy bạn nhận xét của bạn Tròn không phù hợp.

Câu b

Trong biểu đồ trên, em thấy những loài nào có tốc độ tối đa từ 10 đến 19, từ 40 đến 49 (dặm/giờ)?

Phương pháp giải:

- Tốc độ tối đa từ 10 đến 19: Tìm các cột có ghi số trong khoảng 10 đến 19.

- Tốc độ tối đa từ 40 đến 49: Tìm các cột có ghi số trong khoảng 40 đến 49.

Lời giải chi tiết:

Các loài có tốc độ tối đa từ 10 đến 19 là: Sóc (12 dặm/giờ) và Gà rừng (15 dặm/giờ).

Các loài có tốc độ tối đa từ 40 đến 49 là: Ngựa vằn (40 dặm/giờ) và Nai (45 dặm/giờ).

Câu 2

Cho biểu đồ cột hình 9.10.

a) Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp nếu biết GDP của Việt Nam năm 2014 là 186 tỉ đô la.

b) Từ năm 2014 đến năm 2017, GDP của Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm?

Phương pháp giải:

a)

- Cột dọc là GDP, cột ngang là Năm.

- Hình chữ nhật được vẽ ở năm nào thì biểu diễn GDP Việt Nam năm năm đó.

b)

- So sánh GDP qua các năm: So sánh các số ghi trên mỗi hình chữ nhật

- Số ghi trên hình chữ nhật tăng dần thì xu hướng cũng tăng và ngược lại.

Lời giải chi tiết:

a) Thay dấu “?” bằng số 186 vì đây là số GDP năm 2014 tương ứng với cột 2014.

b) GDP của Việt Nam tăng từ 186 đến 224 tỉ đô la.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 40. Biểu đồ cột