Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 20 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một hình chữ nhật có diện tích \(\frac{{48}}{{35}}\) m2 và có chiều dài là \(\frac{6}{5}\) m. Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích hình chữ nhật =  Chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

\(\frac{{48}}{{35}}:\frac{6}{5} = \frac{{48}}{{35}}.\frac{5}{6} = \frac{{6.8}}{{7.5}}.\frac{5}{6} = \frac{8}{7}\) (m)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu