Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Thực hiện việc xoay ghim 20 lần quanh trục bút chì và sử dụng bảng kiểm đếm theo mẫu như hình vẽ để đếm số lần ghim chỉ vào mỗi màu.

Hãy tính tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay ghim.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số = Số lần ghim chỉ vào ô màu trắng : Tổng số lần xoay.

Lời giải chi tiết

Số lần ghim chỉ vào ô màu trắng là 12

Tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay là: 12: 20 = \(\frac{3}{5}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Xác suất thực nghiệm