Trả lời câu hỏi thảo luận 10 trang 88 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ I, II, III của tế bào trong sơ đồ hình 17.8. Từ đó, xác định số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ n

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ 1 tế bào qua một lần sinh sản luôn tạo ra 2 tế bào con.

Lời giải chi tiết

Số tế bào được tạo ra lần thứ I: 2 tế bào

Số tế bào được tạo ra lần thứ II: 4 tế bào

Số tế bào được tạo ra lần thứ III: 8 tế bào

Số tế bào tạo ra lần thứ n: số tế bào = ax2n

Trong đó, n là số lần sinh sản, a là số tế bào đầu tiên tham gia vào sinh sản.


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào