Giải đề thi học kì 1 Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc


Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Đề bài: Mã đề thi: 498 

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến cấu trúc NST

A. Mất đoạn NST

B. Mất một NST

C. Lặp đoạn NST

D. Đảo đoạn NST

Câu 2: Bốn loại đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN có kí hiệu là

A. T, U, A, X              B. A, T, G, X

C. T, U, G, X              D. U, A, G, X

Câu 3: ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài, P: lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

A. 3 lông ngắn : 1 lông dài

B. Toàn lông ngắn

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài

D. Toàn lông dài

Câu 4: Ở người, sự thụ tinh nào sau đây tạo hợp tử phát triển thành con gái?

A. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y với trứng mang NST Y để tạo hợp tử YY

B. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST X để tạo hợp tử XX

C. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST Y để tạo hợp tử XY

D. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y với trứng mang NST X để tạo hợp tử XY

Câu 5: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?

A. Aa x aa                       B. Aa x Aa

C. AA x AA                      D. AA x Aa

Câu 6: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào sinh dục của ruồi giấm giảm phân. Nếu tế bào đang ở kì sau của giảm phân II thì số NST đơn trong mối tế bào con là:

A. 32                           B. 16

C. 8                             D. 4

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 7: (1 điểm)

Trình bày nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen

Câu 8: (2 điểm)

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Câu 9: (2,5 điểm)

a. Mô tả cấu trúc không gian của ADN

b. Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

            -A-X-U-A-G-X-U-A-G-X-

Xác định trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch khuôn của gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Câu 10 (1,5 điểm)

Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen khi biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật?

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. TRẮC NGHIỆM

1.B

2.D

3.B

4.B

5.A

6.C

Câu 1: (NB)

Phương pháp:

Đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi trong cấu trúc của từng NST → Sắp xếp lại các gen, hay giảm hoặc tăng số lượng gen trên NST dẫn đến thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST

Cách giải:

Mất một NST không phải là đột biến cấu trúc NST mà là đột biến số lượng NST

Chọn B

Câu 2: (NB)

Cách giải:

Bốn loại đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN có kí hiệu là U, A, G, X

Chọn D

Câu 3: (TH)

Phương pháp:

Xác định quy luật di truyền chi phối

Viết sơ đồ lai -> xác định đời con

Cách giải:

A – lông ngắn, a – lông dài

Theo quy luật phân li, ta có:

P: AA x aa

F1: Aa (100% lông ngắn)

Chọn B

Câu 4: (NB)

Cách giải:

Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST X để tạo hợp tử XX sẽ phát triển thành con gái.

Chọn B

Câu 5: (NB)

Phương pháp:

Lai phân tích: là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen của các thể mang tính trạng trội (đồng hợp hay dị hợp).

Cách giải:

Aa x aa là phép lai phân tích.

Chọn A

Câu 6: (TH)

Phương pháp:

Kì sau của giảm phân II: các crômatit kép tách nhau ở tâm động và đi về 2 cực của tế bào.

Cách giải:

Số NST đơn trong mỗi tế bào con ở kì sau của giảm phân II = 2n đơn = 8 NST đơn

Chọn C

II. TỰ LUẬN

Câu 7: (TH)

Cách giải:

Khi lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc sự di truyền của cặp tính trạng kia (các cặp alen phân ly độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử).

Câu 8: (TH)

Cách giải:

Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

- Kì đầu: NST kép bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện.

- Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

- Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.

- Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

Câu 9: (VD)

Cách giải:

a. Cấu trúc không gian của ADN

Theo mô hình Wat-son và Crick:

Mỗi phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch polinucleotit song song ngược chiều nhau (chiều 3'→5' và chiều 5'→3'). Các nucleotit của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung giữa các bazơ nitơ.

    + A - T liên kết với nhau bằng 2 liên kết H

    + G - X liên kết với nhau bằng 3 liên kết H

Khoảng cách giữa hai cặp bazơ là 3,4Å. Một chu kì vòng xoắn cao 3,4 nm (34 Å) gồm 10 cặp nucleotit (20 nucleotit), đường kính của vòng xoắn là 20Å.

b. Theo nguyên tắc bổ sung ta có:

mARN: -A-X-U-A-G-X-U-A-G-X-

ADN:    -T-G-A-T-X-G-A-T-X-G-

             -A-X-T-A-G-X-T-A-G-X-

Câu 10: (VD)

Cách giải:

Đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này liên quan đến một cặp nucleotit gọi là đột biến điểm hoặc một số cặp nucleotit.

Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình, thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.