Giải Bài tập 1 trang 118 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một bạn vẽ trong GeoGebra như sau: Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm A.
- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm B.
- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn A. Chọn B.
- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn B. Chọn A.
- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đường tròn thứ nhất → Nháy chuột vào đường tròn thứ hai, ta được điểm C, D.
- Chọn nhóm công cụ Đường thẳng → Chọn Đoạn thẳng → Vẽ đoạn AC, CB, BD, DA.
- Giữ phím Ctrl → Chọn cả hai đường tròn → Nháy nút phải chuột, chọn Hiển thị đối tượng.
Hỏi hình còn lại trên Vùng làm việc là hình gì?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm A.
- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm B.
- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn A. Chọn B.
- Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn B. Chọn A.
- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đường tròn thứ nhất → Nháy chuột vào đường tròn thứ hai, ta được điểm C, D.
- Chọn nhóm công cụ Đường thẳng → Chọn Đoạn thẳng → Vẽ đoạn AC, CB, BD, DA.

Ta được hình:

- Giữ phím Ctrl → Chọn cả hai đường tròn → Nháy nút phải chuột, chọn Hiển thị đối tượng.

Ta được hình còn lại trên vùng hiển thị là:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu