Giải bài 4 trang 35 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1; 2; 3; … cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại:

a) 30 và 150

b) 40; 28 và 140

c) 100; 120 và 200

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân số lớn nhất lần lượt với 1; 2; 3; … cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại. Kết quả đó là BCNN của các số dã cho.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(150 = 30.5 \Rightarrow BCNN(30,150) = 150\)

b) Ta có: \(140.2 = 280 = 40.7 = 28.10\)\(\Rightarrow BCNN(40,28,140) = 280.\)

c) Ta có: \(200.3 = 600 = 100.6 = 120.5 = 200.3 \)\(\Rightarrow BCNN(100,120,200) = 600.\)


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu