Giải bài 3 trang 48 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = \(\left\{ {x \in \mathbb{Z}|\; - 7 < x <  - 2} \right\}\)

b) B = \(\left\{ {y \in \mathbb{Z}|\; - 4 < y \le 2} \right\}\)

c) C = \(\left\{ {a \in \mathbb{Z}|\; - 6 < a < 0} \right\}\)

d) D = \(\left\{ {b \in \mathbb{Z}|\; - 2 \le b < 7} \right\}\)

Lời giải chi tiết

a) A = \(\left\{ { - 6; - 5; - 4; - 3} \right\}\)

b) B = \(\left\{ { - 3; - 2; - 1;0;1;2} \right\}\)

c) C = \(\left\{ { - 5; - 4; - 3; - 2; - 1} \right\}\)

d) D = \(\left\{ { - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6} \right\}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài