Giải bài 2 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Biểu diễn số \(\overline {1a9b} \)theo mẫu:

\(1983 = \;1 \times 1000 + 9 \times 100 + 8 \times 10 + 3\)

Lời giải chi tiết

\(\overline {1a9b}  = 1 \times 1000 + a \times 100 + 9 \times 10 + b\)


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu