Giải bài 1 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết tập hợp X = {\(x \in {\mathbb{N}^*}|16 \le x \le 21\)} bằng cách liệt kê các phần tử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tập hợp theo cách liệt kê các số tự nhiên từ 16 đến 21.

Lời giải chi tiết

X = {16; 17; 18; 19; 20; 21}


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu