Giải bài 1 trang 98 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Bổ sung vào chỗ chấm để được các phát biểu đúng.

a) Góc là hình được tạo bởi ……………

b) Góc xOy có đỉnh là ……………… và hai cạnh là …………

c) Góc ……………… có đỉnh là M và hai cạnh là MN và MP.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

+ đỉnh của góc là gốc chung, còn hai cạnh của góc chính là hai tia.

Lời giải chi tiết

a) Góc là hình được tạo bởi hai tia chung gốc.

b) Góc xOy có đỉnh là O và hai cạnh là Ox và Oy

c) Góc NMP có đỉnh là M và hai cạnh là MN và MP.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Góc - Chân trời sáng tạo