Các yếu tố ảnh hưởng đế sự phân hóa giới tính


Các yếu tố ảnh hưởng đế sự phân hóa giới tính

Thuyết NST xác định giới tính không loại trừ ảnh hường cùa các nhân tổ môi trường trong và ngoài lên sự phân hoá giới tính.

Nếu cho hoocmôn sinh dục tác động vào những giai đoạn sớm trong sự phát triển cá thế có thể làm biến đổi giới tính tuy cặp NST giới tính vẫn không đổi. Vi dụ : dùng mêtyl testostêrôn tác động vào cá vàng cái có thể làm cá cái biến thành cá đực (về kiểu hình).

ơ một số loài rủa, nếu trứng được ủ ở nhiệt độ dưới 28°c sẽ nớ thành con đực, còn ờ nhiệt độ trên 32°c trứng nở thành con cái. Thầu dầu được trồng trong ánh sáng cường độ yếu thì sô hoa đực giảm.

Nắm được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hường tới sự phân hoá giới tính, người ta có thê chủ động điểu chinh ti lệ đực : cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất. Ví dụ : tạo ra toàn tằm đực (tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái), nhiều bê đực đề nuôi lấy thịt, Iihiều bê cái đế nuôi lấy sữa.


Bình chọn:
3.9 trên 23 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí