Giải bài 5 trang 48 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các số thập phân sau dưới dạng số thập phân tối giản:

\( - 0,45;0,125; - 4,25; - 8,24.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đổi các số thập phân về dạng phân số thập phân

Bước 2: Rút gọn nếu có thể.

Lời giải chi tiết

Đổi lần lượt các số thập phân trên thành phân số, ta được:

\( - \frac{{45}}{{100}};\frac{{125}}{{1000}};\frac{{ - 425}}{{100}};\frac{{ - 824}}{{100}}.\)

Rút gọn từng phân số ta được:

\( - \frac{{45}}{{100}} = \frac{{ - 9}}{{20}};\frac{{125}}{{1000}} = \frac{1}{8};\frac{{ - 425}}{{100}} = \frac{{ - 17}}{4};\frac{{ - 824}}{{100}} = \frac{{ - 206}}{{25}}.\)

Vậy \( - 0,45 = \frac{{ - 9}}{{20}};0,125 = \frac{1}{8}; - 4,25 = \frac{{ - 17}}{4}; - 8,24 = \frac{{ - 206}}{{25}}.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu