Giải bài 2 trang 47 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:

\(0,15; - 0,005; - 0,04;0,008; - 0,4.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần nguyên viết bên trái dấu phẩy.

Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Lời giải chi tiết

Đổi lần lượt các phân số thập phân trên ra số thập phân, ta được:

\(\frac{{15}}{{100}}; - \frac{5}{{1000}}; - \frac{4}{{100}};\frac{8}{{1000}}; - \frac{4}{{10}}.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu