Giải bài 5 trang 19 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết kết quả phép chia dạng a = b . q + r, với \(0 \le r < b.\)

a) 92727 : 6315

b) 589142 : 1093

c) 68842 : 6329

Lời giải chi tiết

a) \(92727 = 6315 \times 14 + 4317\)

b) \(589142 = 1093 \times 539 + 15\)

c) \(68842 = 6329 \times 10 + 5552\)


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu