Giải bài 4 trang 19 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi chia số tự nhiên M cho 12 ta được số dư là 10. Hỏi M có chia hết cho 2, cho 3, cho 4 hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết số tự nhiên M dưới dạng M = bq + r, sau đó xét tính chia hết cho 2, cho 3 và cho 4.

Lời giải chi tiết

Vì M chia cho 12 dư 10, nên ta viết M = 12.q + 10.

\( \Rightarrow \) M = 2.6.q + 2.5 = 2.(6q +5) chia hết cho 2

Ta có: M = 3.4.q + 3.3 + 1 = 3.(4q + 3) + 1 \( \Rightarrow \)M chia 3 dư 1. Vậy M không chia hết cho 3.

           M = 4.3.q + 4.2 + 2 = 4 (3q + 2) + 2 \( \Rightarrow \)M chia 4 dư 2. Vậy M không chia hết cho 4.


Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu