Giải bài 1 trang 21 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Trong những số từ 2000 đến 2009, số nào a) chia hết cho 2 b) chia hết cho 5 c) chia hết cho 10

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong những số từ 2000 đến 2009, số nào

a) chia hết cho 2

b) chia hết cho 5

c) chia hết cho 10

Câu a

a) chia hết cho 2

Phương pháp giải:

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 10 để suy ra chữ số tận cùng ( hàng đơn vị) của số cần tìm.

Lời giải chi tiết:

a) Các số chia hết cho 2 có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

do đó trong những số từ 2000 đến 2009, các số chia hết cho 2 là: 2000, 2002, 2004, 2006, 2008.

Câu b

b) chia hết cho 5

Phương pháp giải:

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 10 để suy ra chữ số tận cùng ( hàng đơn vị) của số cần tìm.

Lời giải chi tiết:

b) Các số chia hết cho 5 có tận cùng là 0 hoặc 5.

do đó trong những số từ 2000 đến 2009, các số chia hết cho 5 là: 2000, 2005.

Câu c

c) chia hết cho 10

Phương pháp giải:

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 10 để suy ra chữ số tận cùng ( hàng đơn vị) của số cần tìm.

Lời giải chi tiết:

c) Các số chia hết cho 10 có tận cùng là 0

do đó trong những số từ 2000 đến 2009, các số chia hết cho 10 là: 2000.


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu