Giải bài 2 trang 21 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số \(\overline {2020*} \)thỏa mãn điều kiện

a) chia hết cho 2.

b) chia hết cho 5.

c) chia hết cho cả 2 và 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 và để suy ra chữ số tận cùng ( hàng đơn vị) của số cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) Các số chia hết cho 2 có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8, do đó * có thể là: 0, 2, 4, 6, 8

b) Các số chia hết cho 5 có tận cùng là 0 hoặc 5, do đó * có thể là: 0 hoặc 5.

c) Vì \(\overline {2020*} \) chia hết cho 2 nên * có thể là: 0, 2, 4, 6, 8

Mà  \(\overline {2020*} \) chia hết cho 5 nên * có thể là: 0 hoặc 5

\( \Rightarrow \)* chỉ có thể là 0.


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu