Giải bài 3 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai, khẳng định nào đúng?

(A) N \( \notin \) M                (B) U \( \in \) M                 (C) T \( \in \) M                 (D) Q \( \in \) M

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lần lượt kiểm tra các chữ cái N, U, T, Q có trong từ “NHATRANG” hay không rồi kết luận tính đúng/ sai của khẳng định.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

Chữ N xuất hiện 2 lần trong từ “NHATRANG” do đó N \( \in \) M \( \Rightarrow \) (A) sai

Chữ U không xuất hiện trong từ “NHATRANG” do đó U \( \notin \) M \( \Rightarrow \) (B) sai

Chữ T xuất hiện 1 lần trong từ “NHATRANG” do đó T \( \in \) M \( \Rightarrow \) (C) đúng

Chữ Q không xuất hiện trong từ “NHATRANG” do đó Q \( \notin \) M \( \Rightarrow \) (D) sai


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu