Giải bài 2 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho Y = {x | x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 }.

Trong các số 3,6,9,12 số nào thuộc Y số nào không thuộc Y? Dùng kí hiệu để viết câu trả lời.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Liệt kê các phần tử của Y

Bước 2: Kiểm tra phần tử nào thuộc Y, phần tử nào không thuộc Y rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Ta có các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 là: 0; 3; 6; 9 nên Y = { 0; 3; 6; 9}

Do vậy 3 \( \in \) Y; 6 \( \in \) Y; 9 \( \in \) Y; 12 \( \notin \)Y.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu