Giải bài 3 trang 14 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Cho số tự nhiên gồm bốn chữ số 5a3b a) Viết cấu tạo thập phân của số này. b) Tìm a và b sao cho số này là số lẻ nhỏ hơn 5033.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho số tự nhiên gồm bốn chữ số \(\overline {5a3b} \)

a) Viết cấu tạo thập phân của số này.

b) Tìm a và b sao cho số này là số lẻ nhỏ hơn 5033.

Câu a

a) Viết cấu tạo thập phân của số này.

Phương pháp giải:

Viết cấu tạo thập phân

Lời giải chi tiết:

a) \(\overline {5a3b} \)= 5.1000 + a. 100 + 3. 10 + b

Câu b

b) Tìm a và b sao cho số này là số lẻ nhỏ hơn 5033.

Phương pháp giải:

b. Từ so sánh \(\overline {5a3b} \)< 5033 suy ra các giá trị có thể có của a và b, thêm điều kiện là số lẻ để kết luận.

Lời giải chi tiết:

b) Ta có: \(\overline {5a3b} \)< 5033 suy ra a \( \le \) 0. Vậy a = 0.

Tiếp tục so sánh \(\overline {503b} \)< 5033 ta suy ra b = {1; 2}, Mà \(\overline {5a3b} \) là số lẻ nên b lẻ, do đó b = 1.

Vậy số cần tìm là 5031.


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu