Giải bài 2 trang 14 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Tính: a) (2.10^3 + 7.10^2 + 8.10 + 7) b) (19.10^3 + 5.10^2 + 6.10)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính:

a) \({2.10^3} + {7.10^2} + 8.10 + 7\)

b) \({19.10^3} + {5.10^2} + 6.10\)

Câu a

a) \({2.10^3} + {7.10^2} + 8.10 + 7\)

Phương pháp giải:

Viết tổng đã cho về giống phân tích cấu tạo số rồi suy ra tổng là số có cấu tạo số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

a) \({2.10^3} + {7.10^2} + 8.10 + 7\)

\( = 2.1000 + 7.100 + 8.10 + 7\)

\( = 2787\)

Câu b

b) \({19.10^3} + {5.10^2} + 6.10\)

Phương pháp giải:

Viết tổng đã cho về giống phân tích cấu tạo số rồi suy ra tổng là số có cấu tạo số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

b) \({19.10^3} + {5.10^2} + 6.10\)

\( = 19.1000 + 5.100 + 6.10\)

\( = (10 + 9).1000 + 5.100 + 6.10\)

\( = 10.1000 + 9.1000 + 5.100 + 6.10\)

\( = 1.10000 + 9.1000 + 5.100 + 6.10 + 0\)

= 19560.


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu