Giải bài 1 trang 22 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong những số từ 1000 đến 1010, số nào

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết của 3 và 9 (tổng các chữ số) để suy ra chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị).

Lời giải chi tiết

a) 1002; 1005; 1008

b) 1008

c) 1002; 1005


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu