Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Hình học 11

Đề bài

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

Câu 2. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 300. Tính độ dài cạnh SA.

A. \(a\sqrt 3 \)                      B. a

C. \(a\sqrt 2 \)                      D. 2a.

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có \(SA \bot \left( {ABC} \right)\) và \(\Delta ABC\) vuông tại B, AH là đường cao của \(\Delta SAB\). Khẳng định nào sau đây sai?

A. \(BC \bot \left( {SAB} \right)\).      

B. \(AH \bot SC\).

C. \(AH \bot AC\).        

D. \(SA \bot BC\).

Câu 4. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. \(\overrightarrow {AB'}  = \overrightarrow {DC'} \).   

B. \(\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {B'C'} \).

C. \(\overrightarrow {AB} \,,\,\,\overrightarrow {D'C'} \) cùng hướng.

 D. \(\overrightarrow {CD'} \,,\,\,\overrightarrow {BA'} \) ngược hướng.

Câu 5. Giả sử \(\overrightarrow u \,,\,\overrightarrow v \) lần lượt là véc tơ chỉ phương của 2 đường thẳng a và b. Giả sử \(\left( {\overrightarrow u \,,\,\overrightarrow v } \right) = {150^0}\). Tính góc giữa a và b .

A. – 300                  B. 1700 

C. 300                     D. – 1700.

Câu 6. Cho hình lập phương ABCD.EFGH, góc giữa hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} \,,\overrightarrow {BG} \) là:

A. 450                    B. 1800

C. 900                    D. 600.

Câu 7.  Ba vec tơ \(\overrightarrow a \,,\,\overrightarrow b \,,\,\overrightarrow c \) không đồng phẳng nếu?

A. Ba đường thẳng chứa chúng không cùng một mặt phẳng .

B. Ba đường thẳng chứa chúng cùng thuộc một mặt phẳng .

C. Ba đường thẳng chứa chúng không cùng song song với một mặt phẳng .

D. Ba đường thẳng chứa chúng  cùng song song với một mặt phẳng.

Câu 8. Tứ diện OABC có cac cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và đều có độ dài là l. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Góc giữa hai vec tơ \(\overrightarrow {OM} \,,\,\overrightarrow {BC} \)bằng;

A. 00                           B. 450

C. 900                          D. 1200.

Câu 9. Cho hình chóp S. ABCD đáy là hình thoi tâm O và SA  = SC, SB = SD. Đường thẳng DB không vuông góc với đường thẳng nào sau đây?

A. AC                        B. SA

C. SB                         D. SC.

Câu 10. Chi hình tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau và AB = a, BC = b, CD = c. Độ dài AD bẳng:

A. \(\sqrt {{a^2} + {b^2} - {c^2}} \).   

B. \(\sqrt {{a^2} + {c^2} - {b^2}} \).

C. \(\sqrt {{b^2} + {c^2} - {a^2}} \).  

D. \(\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \).

Câu 11. Cho tứ diện ABCD có : AB =AC =AD, góc BAC bằng BAD bằng 600. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB  và CD.  Đường vuông góc chung của AB và CD là:

A. BN                    B. AN

C. BC                     D. MN

Câu 12. Cho tứ diện ABCD với trọng tâm G và I, J, H, K, M, N  lần lượt là các trung điểm của các cạnh AC, BD, BC, AD, AB, CD. Tìm câu trả lời đúng.

A. MK = BJ= JD = HN.    

B. MI = BH = HC = JN.

C. MH = AI = IC = KN.

D. Cả ba đều đúng.

Câu 13. Cho hình chóp S. ABCD có ABCD là hình thoi tâm O  và SA = SC, SB = SD. Đường thẳng BC vuông góc với đường thẳng nào sau đây ?

A. SA.              B. SB.

C. SC.              D. SO.

Câu 14. Cho một điểm S có hình chiếu H trên mặt phẳng (P). Với điểm M bất kì trong (P) ta có:

A. SM lớn hơn SH.         

B. SM không nhỏ hơn SH.

C. SM không lớn hơn SH.   

D. SM nhỏ hơn SH.

Câu 15. Đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng phân biệt trong mặt phẳng (P) thì:

A. a vuông góc với mặt phẳng (P).

B. a không vuông góc với mặt phẳng (P).

C. a không thể vuông góc với mặt phẳng (P).

D. a có thể vuông góc với mặt phẳng (P).

Câu 16. Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q là trung điểm của BA và CD. Chọn đẳng thức đúng?

A. \(\overrightarrow {PQ}  = \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {AD} } \right)\).    

B. \(\overrightarrow {PQ}  = \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {BC}  - \overrightarrow {AD} } \right)\).

C. \(\overrightarrow {PQ}  = \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {AD} \).          

D. \(\overrightarrow {PQ}  = \dfrac{1}{4}\left( {\overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {AD} } \right)\).

Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành có tâm O. Gọi G là điểm thảo mãn \(\overrightarrow {GS}  + \overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  + \overrightarrow {GD}  = \overrightarrow 0 \). Chọn khẳng định đúng .

A. G, S, O không thẳng hàng.

B. \(\overrightarrow {GS}  = 3\overrightarrow {OG} \).

C. \(\overrightarrow {GS}  = 4\overrightarrow {OG} \). 

D. \(\overrightarrow {GS}  = 5\overrightarrow {OG} \).

Câu 18. Cho hình hộp ABCD.A'B'C 'D' . Gọi I và K lần lượt là tâm của hình bình hành ABB' A'

và BCC 'B' . Khẳng định nào sau đây sai?

A. Bốn điểm I, K, C, A đồng phẳng

B. \(\overrightarrow {IK}  = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AC}  = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {A'C'} \).

C. \(\overrightarrow {BD}  + 2\overrightarrow {IK}  = 2\overrightarrow {BC} \).

D. Ba vec tơ \(\overrightarrow {BD} \,,\overrightarrow {IK} \,,\,\overrightarrow {B'C'} \) không đồng phẳng.

Câu 19. Cho tứ diện ABCD có AC = a, BD = 3a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AC vuông góc với BD . Tính MN.

A. \(MN = \dfrac{{a\sqrt {10} }}{2}\). 

B. \(MN = \dfrac{{a\sqrt 6 }}{3}\).

C. \(MN = \dfrac{{3a\sqrt 2 }}{2}\).    

D. \(MN = \dfrac{{2a\sqrt 3 }}{3}\).

Câu 20. Cho tứ diện đều ABCD (tứ diện có tất cả các cạnh bằng nhau). Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

A. 300                         B. 450

C. 600                         D. 900.

Câu 21. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B . Vẽ \(SH \bot \left( {ABC} \right)\,,\,H \in (ABC)\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. H trùng với trọng tâm tam giác ABC .

B. H trùng với trực tâm tam giác ABC.

C. H trùng với trung điểm của AC .

D. H trùng với trung điểm của BC .

Câu 22. Cho tứ diện ABCD. Vẽ\(AH \bot \left( {BCD} \right)\). Biết H là trực tâm tam giác BCD. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. AB = CD.           B. AC = BD.

C. \(AB \bot CD\).         D. \(CD \bot BD\).

Câu 23. Cho hình chóp S.ABC có \(SA \bot \left( {ABC} \right)\) và đáy ABC vuông tại A . Khẳng định nào sau đây sai?

A. \(\left( {SAB} \right) \bot \left( {ABC} \right)\).

B. \(\left( {SAB} \right) \bot \left( {SAC} \right)\).

C. Vẽ \(AH \bot BC\,,\,\,H \in BC\,\, \Rightarrow \,\,\)góc ASH là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC).

D. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAC) là góc SCB.

Câu 24. Cho hình chóp S.ABC có hai mặt bên (SBC) và (SAC) vuông góc với đáy (ABC). Khẳng định nào sau đây sai ?

A. \(SC \bot \left( {ABC} \right)\).

B. \(\left( {SAC} \right) \bot \left( {ABC} \right)\).

C. Nếu A’ là hình chiếu vuông góc của A lên (SBC) thì \(SA' \bot SB\).

D. BK là đường cao của tam giác ABC thì \(BK \bot \left( {SAC} \right)\).

Câu 25. Cho hình chóp S.ABC trong đó SA, AB, BC vuông góc với nhau từng đôi một. BiếtSA  = 3a, AB\( = a\sqrt 3 \), BC\( = a\sqrt 6 \). Khỏang cách từ B đến SC bằng:

A. \(a\sqrt 5 \).                   B. 2a.

C. \(a\sqrt 2 \).                   D. a.

Lời giải chi tiết

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

C

D

C

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

C

C

D

C

D

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

D

D

D

B

A

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

A

C

C

A

D

Câu

21

22

23

24

25

Đáp án

C

C

D

C

B

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 11

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu