Chương 5: Nước trên Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.5 trên 44 phiếu
Bài 1 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Nước trong thủy quyển ở dạng nào nhiều nhất? A. Nước mặn. B. Nước ngọt. C. Nước dưới đất. D. Nước sông, hồ. b) Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong nước ngọt trên Trái Đất là A. nước dưới đất. B. băng. C. nước sông hồ. D. hơi nước trong khí quyển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chú thích cho biểu đồ thể hiện thành phần của thủy quyển dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nước ngọt có vai trò như thế nào đối với: - Sản xuất nông nghiệp. - Sản xuất công nghiệp. - Sinh hoạt.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết hơi nước trong khí quyển có nguồn gốc từ đâu.

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước bằng cách chú thích cho các mũi tên.

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt và biện pháp khắc phục.

Xem lời giải

Bài 1 trang 45 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông gọi là b) Phụ lưu sông là c) Với những con sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu như nước mưa thì d) Ý nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ? e) Băng hà chiếm khoảng bao nhiêu phần trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất? g) Băng hà chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích lục địa?

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô cột bên trái với các ô cột bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chú thích các bộ phận: "dòng chính, chi lưu, phụ lưu, ranh giới lưu vực sông" cho mô hình mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở cột bên trái với các ô cột bên phải sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Bài 5 trang 47 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết mùa lũ của sông ở địa phương em vào khoảng thời gian nào trong năm. Trong thời gian đó lượng mưa nhiều hay ít.

Xem lời giải

Bài 6 trang 47 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên năm hồ nổi tiếng ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 7 trang 47 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin, hình ảnh trang 159 - 160 SGK, hãy cho biết việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ có thể mang lại những lợi ích gì. Nêu ví dụ.

Xem lời giải

Bài 8 trang 47 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguồn nước ngọt sạch ngày càng suy giảm về số lượng và chất lượng, em hãy nêu một số cách để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nước sinh hoạt.

Xem lời giải

Bài 9 trang 47 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chú thích cho hình sau bằng cách điền các cụm từ: "tầng nước ngầm, ngấm, mưa, dòng chảy mặt".

Xem lời giải

Bài 10 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu ví dụ về vai trò của nước ngầm trong: - Sinh hoạt - Nông nghiệp - Du lịch

Xem lời giải

Bài 11 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm.

Xem lời giải

Bài 12 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Đại dương thế giới bao phủ khoảng bao nhiêu % diện tích bề mặt Trái Đất? b) Bển Đông là bộ phận của đại dương nào? c) Độ muối trung bình của nước biển là d) Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhiệt độ nước biển? e) Ở đới lạnh, độ muối của nước biển nhỏ chủ yếu do g) Nguyên nhân chủ yếu nào sinh ra sóng biển?

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết tên của các đại dương trong lược đồ sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất